Privacyverklaring Foxiz B.V.

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij begrijpen dat deze gegevens erg gevoelig van aard zijn. Wij leggen u graag uit op welke manier wij de veiligheid van deze gegevens waarborgen en wat onze redenen voor verwerking zijn.
Foxiz Logo tekst

Verwerkingsverantwoordelijke en contactinformatie

Foxiz B.V., gevestigd te Tiel, Kersenboogerd 13, 4003 BW is verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als er een probleem is met de veiligheid van de gegevens of een vraag over de verwerking van gegevens, zijn wij bereikbaar via het mailadres: info@foxiz.nl.

Toepasbaarheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op alle persoonsgegevens die wij van onze klanten, contactpersonen of leveranciers verwerken.

Beveiliging

Wij bewaren alle projectgegevens op een externe server. Hier staan ook uw persoonsgegevens op. Alleen de medewerkers die meewerken aan het desbetreffende project hebben toegang tot deze gegevens. Eveneens zorgen we in contracten met derden ervoor dat uw persoonsgegevens ook door deze derden goed beschermd worden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden schakelen wij af en toe derden in. Deze derden treden als verwerker op indien ze uw persoonsgegevens verwerken, met Foxiz als verwerkingsverantwoordelijke. In de overeenkomst tussen Foxiz en derden staan waarborgen voor de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Redenen en grondslagen van verwerking

Toestemming

Wij kunnen u na het afsluiten van een project vragen om een reflectie te geven, of we kunnen bij het maken van afspraken vragen om uw contactgegevens. Dergelijke voorbeelden hebben allemaal uw toestemming als grondslag. Wij verwerken uw gegevens binnen de reikwijdte waar u toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Nodig voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij hebben voor de uitvoering van een overeenkomst verschillende gegevens nodig. Wij verzamelen telefoonnummers, e-mailadressen, factuuradressen en betaalgegevens. Ook in het geval van een arbeidsovereenkomst hebben wij verschillende van deze gegevens nodig.

Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen een beroep doen op een gerechtvaardigd belang bij verwerking van uw gegevens, tenzij uw belang groter is dan het belang van Foxiz. Er is hier dan ook een duidelijke afweging van uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden en het belang van Foxiz. Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn onder andere: het analyseren van bezoekersaantallen op onze website, klanten informeren over verschillende mogelijkheden binnen Foxiz en het bijhouden van een gespreksverslag tijdens een sollicitatie. Bij analyseren van gegevens zullen wij zo min mogelijk gegevens bijhouden en de verwerking op de minst ingrijpende manier voltooien.

Wettelijke verplichting

Wij moeten soms gegevens verwerken om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen zijn voornamelijk richting de belastingdienst en het UWV. Wij hanteren bij deze vorm van verwerking de wettelijke bewaartermijn die in dat specifieke geval van toepassing is. Indien deze bewaartermijn verstreken is, zullen wij uw gegevens anonimiseren of verwijderen.

Uw rechten

Voor een beroep op onderstaande rechten kunt u een mail sturen naar info@foxiz.nl.

Recht op informatie

Wij moeten u informeren over onze identiteit, de lengte van de verwerking, welke gegevens van u wij verwerken, welke grondslag en aan welke andere partijen wij uw gegevens verstrekken. Deze privacyverklaring biedt een antwoord op al de bovenstaande factoren. Indien u nog vragen heeft kunt u ons te allen tijde bereiken.

Recht op inzage

U kunt op elk moment een inzageverzoek indienen bij ons. Wij zullen binnen 30 dagen een overzicht van al uw door ons verwerkte persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie en aanvullen

Indien wij verkeerde of onvolledige gegevens van u verwerken, kunt u te allen tijde ons bereiken om uw gegevens te laten rectificeren of aan te vullen.

Recht op vergetelheid

Als u niet wilt dat uw gegevens verwerkt worden, kunt u een verzoek indienen om de gegevens te verwijderen. Er zijn soms gevallen waar wij niet al uw gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld als wij een wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Recht op dataportabiliteit

U kunt elk moment uw persoonsgegevens opvragen om deze vervolgens over te (laten) zetten naar een ander bedrijf. Dit kan alleen in gevallen waar u specifiek toestemming heeft gegeven voor verwerking of op basis van een overeenkomst.

Recht op beperking

U kunt te allen tijde een verzoek doen om verwerking van uw gegevens te beperken.

Recht om toestemming in te trekken

Indien de grondslag voor verwerking van gegevens berust op toestemming, heeft u elk moment het recht om deze toestemming in te trekken. Na deze intrekking zullen wij de verwerking stoppen. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Recht van bezwaar

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens door Foxiz, kunt u bezwaar aantekenen. Deze aanvragen verwerken wij binnen 30 dagen.

Recht op het uitbrengen van een klacht

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard lossen wij het liefst een dergelijke klacht in overleg met u op.

Beperkingen van uw rechten

In een situatie waar sprake is van het onderzoeken, vervolgen, opsporen of voorkomen van een strafbaar feit, kunnen wij uw rechten beperken.

Begrippenlijst

Persoonsgegevens

Wij gebruiken voor de term ‘persoonsgegevens’ dezelfde definitie als degene die voortvloeit uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens zien op vrijwel alle informatie die over een identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn onder andere uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Anonimiseren

Het proces om persoonsgegevens niet meer naar betrokkenen te kunnen herleiden.

Betrokkene

De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijk persoonsgegevens verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst, of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens, manueel of geautomatiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, combineren en het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Foxiz favicon

More information

Foxiz is the specialist in the field of technical documentation and translations and we share our craftsmanship with our versatile
Academy. Would you like to receive more information about our services and what we can do for your company?

Contact us