Algemene voorwaarden

GEDEPONEERD BIJ DE K.V.K. ONDER KVK-NUMMER 54469279
Foxiz Logo tekst

Algemeen

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gaan over uit te voeren werkzaamheden en te leveren materialen die uit die werkzaamheden voortkomen. Onder de genoemde materialen vallen met name technische documentatie, technische vertalingen, technische tekeningen, technische opleidingen en multimedia. Indien de opdrachtgever leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van de voorwaarden van Foxiz, zullen deze Foxiz niet binden, tenzij zij uitdrukkelijk door Foxiz zijn geaccepteerd.

Artikel 2

Alle aanbiedingen van Foxiz -in welke vorm ook gedaan- zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
De aanbiedingen zijn tevens gebaseerd op uitvoering en/of levering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende kantoortijden.

Artikel 3

Uitsluitend de directie van Foxiz is bevoegd overeenkomsten te sluiten.
Vertegenwoordigers en agenten, of andere personen, die niet tot de directie van Foxiz behoren, zijn niet bevoegd overeenkomsten te sluiten, tenzij het tegendeel door de directie van Foxiz schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.

Artikel 4

Overeenkomsten binden Foxiz pas wanneer ze door Foxiz zijn verzonden en door de klant zijn bevestigd. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze overeenkomsten binden Foxiz pas nadat ze door Foxiz zijn geaccepteerd en schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Foxiz te allen tijde het recht de opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De voorwaarden van Foxiz werken ten gunste van deze derden op voorwaarde dat Foxiz hen schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen. Foxiz kan deze machtiging desnoods achteraf verlenen. De machtiging schept geen enkele verplichting tegenover Foxiz voor deze derden.

Artikel 5

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 6

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten die uitvloeisel zijn van overeenkomsten waarop de genoemde leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

Geheimhouding

Artikel 7

De directie en de medewerk(st)ers van Foxiz zijn verplicht geheim te houden al hetgeen hun
gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd of hetgeen daarbij als geheim/vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, tenzij de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk verklaart deze geheimhouding niet noodzakelijk te vinden.

Auteursrecht

Artikel 8

Door Foxiz vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en zelf vervaardigde teksten waaronder tevens de zogenaamde lay-out wordt bedoeld, zijn eigendom van Foxiz. Foxiz is de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten, voor zover op bedoelde zaken het auteursrecht van toepassing is. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen alle rechten voortvloeiende uit het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten overgaan op de opdrachtgever op het moment dat deze de door Foxiz gezonden facturen volledig heeft betaald. Te allen tijde blijft Foxiz auteursrechthebbende van het grafisch ontwerp dat in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever heeft het recht om het eindproduct te vermenigvuldigen en te wijzigen. Wanneer de opdrachtgever of derden die het eindproduct hebben betrokken van de opdrachtgever, wijzigingen aanbrengen in dat eindproduct heeft hij, respectievelijk hebben zij, de plicht alle verwijzingen naar Foxiz als vervaardiger van het product, te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

Foxiz is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd. Indien er sprake is van overmacht heeft Foxiz het recht om zonder tussenkomst van de rechter te eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De kosten die Foxiz dan al voor het project gemaakt heeft, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Wanneer de overeenkomst tijdelijk onuitvoerbaar is geworden, zal zij automatisch worden verlengd voor de duur van de periode waarin de overmachtsituaties zich heeft voorgedaan. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Foxiz onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die het nakomen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt zoals oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van Foxiz of toeleveranciers van Foxiz, op welke wijze dan ook.

Artikel 10

Foxiz zal voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden en
geen verdere garantie geven dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk is gegeven.
Foxiz is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht of namens opdrachtgever handelen, die afwijken van de in deze overeenkomst genoemde uitvoering.
Voor zover Foxiz aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van het met de (deel)opdracht gemoeide honorarium exclusief omzetbelasting.

Artikel 11

Foxiz is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van gebruik van bronnen van de klant die schending van octrooien, licenties, andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden opleveren. De opdrachtgever vrijwaart Foxiz voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten.
Verder is Foxiz nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van door of vanwege dan wel namens de opdrachtgever verstrekte gegevens of daden. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van Foxiz, hun ondergeschikten, dan ook andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Ontbinding

Artikel 12

De opdrachtgever is verplicht om alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie, zoals teksten, tekeningen, fotomateriaal en dergelijke, op tijd en kosteloos ter beschikking van Foxiz te stellen.

Artikel 13

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet voldoet aan zijn verplichtingen tegenover Foxiz of derden, zoals die zijn overeengekomen, als ook in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen en liquidatie, heeft Foxiz het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wanneer Foxiz hiertoe overgaat, is zij niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden en houdt zij het recht betaling te eisen. De betaling betreft de reeds uitgevoerde of geleverde werkzaamheden die nog niet betaald zijn, vermeerderd met een vergoeding voor door Foxiz geleden en nog te lijden schade(n).

Kosten

Artikel 14

Meerwerk en meer kosten dan in de overeenkomst zijn voorzien, zullen door Foxiz in rekening worden gebracht, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze aan de schuld van Foxiz zijn te wijten.

Artikel 15

De door Foxiz geoffreerde (dan wel in rekening gebrachte) prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting en exclusief de kosten die volgens de overeenkomst tussen de partijen ten laste van de opdrachtgever komen.

Artikel 16

Indien Foxiz een on-site afspraak heeft met een klant, dan mag deze tot 24 uur voor de afspraak afgezegd of verplaatst worden. Als deze opzegging of verplaatsing binnen de 24 uur voorgaand aan de afspraak geschiedt, dan is het aan Foxiz voorbehouden om de de door Foxiz gemaakte onkosten door te belasten aan de klant.

Artikel 17

De door Foxiz geoffreerde tarieven mogen éénmaal per jaar, per 1 januari, worden bijgesteld op basis van de CBS index Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks 2010=100, volgens de daarvoor geldende categorie.

Oplevering

Artikel 18

Foxiz is verplicht het gereed product aan de opdrachtgever ter goedkeuring aan te bieden voordat de uiteindelijke levering plaatsvindt. Zodra de opdrachtgever het door Foxiz vervaardigde werk heeft goedgekeurd, is Foxiz ontslagen van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor wat betreft tekst en inhoud van producten.

Artikel 19

De opleverdatum alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, worden door Foxiz bij benadering vastgesteld. De termijn waarbinnen het werk gereed moet zijn, begint zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Foxiz en de opdrachtgever ook verder aan de verplichtingen tot dat moment heeft voldaan. De opdrachtgever heeft nimmer het recht ontbinding van de overeenkomst dan wel schadevergoeding te eisen op grond van overschrijding van de opleverdatum, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, door omstandigheden genoemd in artikel 9, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft dit recht ook niet als Foxiz in gebreke is gebleven. Ook al overschrijdt Foxiz de opleverdatum, de opdrachtgever blijft verplicht zijn deel van de overeenkomst na te komen. Daar komt bij dat de opdrachtgever geen werkzaamheden mag verrichten, zelfs niet met rechterlijke machtiging, die tot de taak van Foxiz behoren.

Betaling

Artikel 20

Opdrachtgever is verplicht aan Foxiz de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen te betalen binnen 30 dagen na de datum van verzending van de factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Foxiz aangegeven wijze. De betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. In geval van niet-tijdige betaling zal opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld, verplicht zijn voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het factuurbedrag een rente te betalen. Involge art. 119a Boek 9 BW gaat de in de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties vastgestelde wettelijke rente in na het overschrijden van de betalingstermijn.

Artikel 21

Indien Foxiz voor of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft Foxiz het recht om niet met de werkzaamheden te starten of er tijdelijk of blijvend mee te stoppen. In het bedoelde geval kan Foxiz de som van wat reeds is gepresteerd onmiddellijk opeisen, tenzij de opdrachtgever naar tevredenheid van Foxiz tijdig een bankgarantie voor het totale bedrag van de overeenkomst kan tonen.

Artikel 22

Indien de opdrachtgever niet of niet op tijd betaalt, heeft Foxiz het recht alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de invordering van het bedrag, te verhalen op de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever in ieder geval verschuldigd in het geval Foxiz ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen. Zodra Foxiz rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet op tijd betaalt, wordt de gehele schuld van de opdrachtgever aan Foxiz, ook het niet vervallen deel van deze schuld, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 23

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het door Foxiz geleverde dan wel tussentijds beschikbaar gestelde materiaal te gebruiken dan wel te doen gebruiken, indien de door Foxiz aan de opdrachtgever gezonden facturen niet volledig zijn betaald, of indien de opdrachtgever op welke manier dan ook wanprestatie heeft geleverd.
De opdrachtgever is in die gevallen een boete van EUR 350 verschuldigd voor iedere overtreding of iedere dag dat de overtreding voortduurt. Foxiz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van materiaal dat tussentijds beschikbaar is gesteld.

Archivering

Artikel 24

Foxiz bewaart een back-up op de server van alle aan de opdrachtgever afgeleverde eindproducten tot maximaal 1 jaar na aflevering. Wanneer de opdrachtgever het materiaal wil updaten, kan hij hiervan gebruik maken.

Acquisitie

Artikel 25

Na sluiting van een overeenkomst tussen Foxiz en de opdrachtgever, is Foxiz gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen.
Na afronding van de opdracht behoudt Foxiz twee exemplaren van het eindproduct voor eigen acquisitiedoeleinden. Foxiz is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in
artikel 7, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten en het promoten van Foxiz via online marketing.

Foxiz favicon

More information

Foxiz is the specialist in the field of technical documentation and translations and we share our craftsmanship with our versatile
Academy. Would you like to receive more information about our services and what we can do for your company?

Contact us